Skladování hnojiv

V případě, že skladujete hnojiva, musíte vést průběžnou skladovou evidenci o příjmu, výdeji a množství skladovaných hnojiv, musí být uskladněna odděleně a označena trvale čitelným způsobem, statková hnojiva musí být uskladněna tak, aby nedošlo ke znečištění vod a podle základních zásad uvedených ve vyhl. č. 274/1998 Sb., ve znění vyhl. č. 399/2004 Sb.:
Tuhá hnojiva – skladují se ve skladech volně ložená nebo balená – volně ložená v označených hromadách max. 6m vysokých a min. 2m od sebe vzdálených , v označených boxech – po horní hranu přepážky – nebo v zásobnících. Balená do 50kg pak do max. výška 1,5m nebo na paletách do max .výška 3,5m. Jednosložková hnojiva typu dusičnanu amonného se skladují ve skladech odděleně, chráněná před vnosem látek organického původu nebo látek alkalicky reagujících, balená a v množství do 25t ve skladu, chráněná před slunečním zářením, ve vzdálenosti od stropu a zdi min. 1 m a od tepelného nebo světelného zdroje min. 0,5m, rozsypané hnojivo a zbytky obalů musí být neprodleně odstraňovány ze skladu.

Tip: Potřebujete oplotit pozemek ? Ploty z poplastovaného pletiva nebo svařovaných panelů jsou dnes již klasikou v oplocení pozemků. Při stavbě plotu si nezapomeňte pořídit i veškeré dráty, sloupky na plot, podhrabové desky a ostatní potřebný materiál.

Při použití hnojiv a statkových hnojiv nesmí docházet k jejich přímému vniknutí do povrchových vod a na sousední pozemky, musí být zajištěna jejich rovnoměrná aplikace – je kontrolováno, zda se nevyskytují hromádky, překryté pásy apod.), nesmí být aplikovány na půdu zmrzlou, pokrytou sněhem nebo přesycenou vodou .Kejda nebo močůvka musí být do 24 hodin zapravena nebo musí být použita hadicové aplikátory. Na svažitých pozemcích nad 3 stupně se nesmí vyskytovat nezapravená hnojiva. O použití hnojiv musí být vedena evidence podle předepsaného vzoru. Evidence musí být vedena o množství, druhu a době použití hnojiva a zároveň podle jednotlivých pozemků kultur a let. Podle §2 zákona o hnojivech jsou statkovými hnojivy i výkaly na pastvě a vztahují se na ně všechny požadavky jako na statková hnojiva – musí se evidovat. Evidovat se musí i zaorávání vedlejších produktů ( sláma pod.) zeleného hnojení – evidenčně, bez množství hmoty a živin, protože se jedná též o statková hnojiva ve smyslu §2 zákona o hnojivech. Zdá se tu být rozpor mezi dřívějším uvedením u managementu pastviny, kde se exkrementy zvířat na pastvě nezapočítávají, ale není tomu oak ,protože VN 242/2004 Sb., říká, že nesmí být aplikována vyšší dávka… tedy aplikace je to, co tam my dodáváme, nepočítá se do dávky to, co tam nechají zvířata při pastvě. Ale vést o tom záznamy se musí – takže si spočítat produkci výkalů na pastvě podle tabulek a podle pastevního deníku určit množství hnojiva na každém pozemku a vést o tom evidenci!! Ze stájí, hnojišť uskladněných objemných krmiv či z ostatních faremních prostor nesmí unikat látky závadné vodám. Kontroluje se okolí stájí, hnojišť, uskladněných objemných krmiv, kompostů se zvláštní zřetelí na místa blízká vodním tokům, nádržím, vodním zdrojům apod. Polní hnojiště nesmí být založena na svažitých pozemcích nad 12 stupňu, propustném podloží ani v blízkosti vodních zdrojů a vodních toků.